PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Usługowe prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych skierowane jest do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą również, gdy ta działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych albo osobowej spółki prawa handlowego, które na podstawie art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

1. Na podstawie dokumentów źródłowych rejestrujemy zdarzenia gospodarcze (koszty i przychody).
2. Dokonujemy kontroli formalnej i rachunkowej prawidłowość przyjmowanych dokumentów.
3. Sporządzamy comiesięczne wydruki ksiąg, zgodnie z wymogami ustaw podatkowych.
4. Przygotowujemy miesięczne rozliczenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Sporządzamy ewidencje VAT /zakupu i sprzedaży/.
6. Sporządzamy i składamy miesięczne deklaracje podatkowe (VAT-7)
7. Sporządzany okresowe sprawozdania statystyczne wymagane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i inne.
8. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i pranych oraz wyposażenia.
9. Wysyłamy do Klienta informację o wysokości zobowiązań podatkowych – podatek dochodowy i podatek od towarów i usług.
10. Sporządzanie zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.
11. Sporządzamy comiesięczne, uzgodnione w umowie zestawienia i raporty w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
12. Szkolimy osobę wyznaczoną do kontaktów z naszą firmą z zakresu przygotowywania dokumentacji źródłowej i innych dokumentów, które niezbędne są do wykonywania przez nas usługi.

Reprezentujemy Klienta przed US oraz ZUS.

KSIĘGI RACHUNKOWE

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych skierowane jest do podmiotów gospodarczych, które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązane są do prowadzenia tych ksiąg.

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

1. Otwieramy księgi na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i na początek nowego roku obrotowego.
2. Na podstawie dokumentów źródłowych rejestrujemy bieżące zdarzenia gospodarcze.
3. Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i wynik finansowy firmy.
4. Dokonujemy formalnej i rachunkowej prawidłowość przyjmowanych dokumentów.
5. Dekretujemy dokumenty księgowe.
6. Sporządzamy comiesięczne wydruki zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
7. Przygotowujemy miesięczne rozliczenia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych bądź fizycznych.
8. Sporządzamy ewidencje VAT /zakupu i sprzedaży/.
9. Sporządzamy comiesięczne, uzgodnione w umowie zestawienia, raporty i wydruki zapisów księgowych, które wysyłanym Klientowi za pośrednictwem np. poczty e-mail.
10. Sporządzamy i składamy miesięczne deklaracje podatkowe (VAT-7)
11. Sporządzany okresowe sprawozdania statystyczne wymagane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Narodowy Bank Polski (NBP).
12. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i pranych oraz wyposażenia, a także tworzymy plan amortyzacji.
13. Wysyłamy do Klienta informację o wysokości zobowiązań podatkowych – podatek dochodowy i podatek od towarów i usług.
14. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym.
15. Sporządzanie zeznania rocznego CIT-8 lub PIT-36/PIT-36L.
16. Opracowujemy politykę rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej i kosztowej oraz tworzymy zakładowy plan kont.
17. Szkolimy osobę wyznaczoną do kontaktów z naszą firmą z zakresu przygotowywania dokumentacji źródłowej i innych dokumentów, które niezbędne są do wykonywania przez nas usługi.

Reprezentujemy Klienta przed US oraz ZUS.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Usługowe prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych skierowane jest do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą również, gdy ta działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych albo osobowej spółki prawa handlowego, które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

1. Na podstawie dokumentów źródłowych rejestrujemy zdarzenia gospodarcze w ewidencji przychodów.
2. Dokonujemy kontroli formalnej i rachunkowej prawidłowość przyjmowanych dokumentów.
3. Sporządzamy comiesięczne wydruki ewidencji, zgodnie z wymogami ustaw podatkowych.
4. Przygotowujemy miesięczne rozliczenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Sporządzamy ewidencje VAT /zakupu i sprzedaży/.
6. Sporządzamy i składamy miesięczne deklaracje podatkowe (VAT-7, VAT-7K)
7. Sporządzany okresowe sprawozdania statystyczne wymagane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i inne.
8. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i pranych oraz wyposażenia.
9. Wysyłamy do Klienta informację o wysokości zobowiązań podatkowych – podatek dochodowy i podatek od towarów i usług.
10. Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28.
11. Sporządzamy comiesięczne, uzgodnione w umowie zestawienia i raporty w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
12. Szkolimy osobę wyznaczoną do kontaktów z naszą firmą z zakresu przygotowywania dokumentacji źródłowej i innych dokumentów, które niezbędne są do wykonywania przez nas usługi.

Reprezentujemy Klienta przed US oraz ZUS.