KADRY

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

1. Sporządzamy dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zg. z Kodeksem Pracy /m.in. umowy o pracę; rozwiązanie, wypowiedzenie umowy; świadectwo pracy/.
2. Zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników firmy.
3. Prowadzimy wymaganych ewidencji pracowniczych, tj. czasu pracy, urlopowych, wynagrodzeń.
4. Prowadzimy i aktualizujemy rejestry badań lekarskich, szkoleń bhp.
5. Sporządzamy dokumenty dotyczące zatrudnienia osób na podstawie Kodeksu Cywilnego w ramach umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło).
6. Przygotowujemy i wysyłamy do ZUS dokumenty zgłoszeniowe.

Współpracujemy z ekspertami z dziedziny kadr, przez co nasi Klienci mogą być wspierani przez naszych partnerów w zakresie:

- udzielania konsultacji z prawa pracy,
- przejęcia pełnej obsługi BHP firmy,
- organizacji obowiązkowych szkoleń BHP.

PŁACE

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

1. Sporządzamy listy płac dla zatrudnionych w firmie pracowników wraz z "paskami" dla pracownika.
2. Sporządzamy kartoteki wynagrodzeń.
3. Przygotowujemy deklarację roczne dla celów podatkowych z tytułu zatrudnienie pracowników (PIT-4R, PIT-11).
4. Składamy deklaracje i informacje podatkowe we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych.
5. Wyliczamy wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników oraz przekazujemy te informację do Klienta w uzgodniony w umowie sposób.
6. Sporządzamy i przekazujemy dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA).
7. Sporządzamy i przekazujemy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, ZFA lub ZPA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA).
8. Sporządzamy raportu RMUA dla pracowników.
9. Wyliczamy wartość składek ZUS /składki od pracowników, ZUS właściciela oraz osób współpracujących/ oraz przekazujemy te informację do Klienta w uzgodniony w umowie sposób.
10. Przejmujemy korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.