Informacje Ogólne

Biuro rachunkowe ARFI Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom pełen zakres usług księgowych, podatkowych oraz płacowo-kadrowych. Służymy także pomocą przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, radzimy w sytuacjach nietypowych, przygotowujemy konkretne rozwiązania systemowe.

Sposób świadczenia usług
Nasza firma może wykonywać usługi znajdujące się w naszej ofercie w ramach pomocy komórkom księgowości i kadr Klienta bądź w ramach outsourcingu. Polega on na wyłączeniu z firmy działu księgowości, działu płac poza strukturę przedsiębiorstwa Klienta. Takie działania pozwalają Klientowi na skoncentrowaniu się na zagadnieniach strategicznych oraz przynoszą oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel, nowoczesne oprogramowanie i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

Dostęp do informacji i dokumentów
Działamy na podstawie wspólnie z Klientem ustalonego harmonogramu, tak aby otrzymać na czas od Klienta niezbędną dokumentację źródłową oraz dostarczyć Klientowi na czas wymagane informacje, dokumenty, raporty i zestawienia.
Wszystkie dokumenty księgowe związane z bieżącym rokiem księgowym zgodnie z postanowieniami zawartej umowy znajdują się w siedzibie/oddziale naszej firmy. O ich lokalizacji poinformowany zostaje oficjalnie właściwy dla Klienta Urząd Skarbowy.
Klient nasz ma dostęp do informacji oraz ma prawo wglądu do swoich dokumentów w każdej chwili w godzinach pracy biura. Bieżące i wyczerpujące informację uzyskane w oparciu o dokumentację możne otrzymać osobiście, telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
W sprawach bardzo pilnych możliwy jest dostęp do danych w innych dogodnych dla Klienta godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby do biura.
Po zakończeniu roku rozliczeniowego dokumentacja związana z obsługą księgową prowadzoną przez ARFI na rzecz osoby prawnej lub osoby fizycznej zdawana jest Klientowi do dalszego archiwizowania na podstawie stosowanego protokołu jej przekazania.

Zachowanie tajemnicy
Zgodnie z umową w sprawie świadczenia usług księgowych oraz umową w sprawie świadczenia usług kadrowo-płacowych ARFI zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powziął o firmie w związku z prowadzeniem księgowości i kadr/płac Klienta. Poufność pozyskanych danych jest jedną z ważniejszych spraw w hierarchii wartości naszej firmy. Dlatego dostęp do informacji o Kliencie mają w naszym biurze tylko upoważnione osoby naszych Klientów.


Odpowiedzialność
Zgodnie z umową zawieraną z Klientem za wszelkie błędy wynikające ze źle wykonanej usługi (np. błędnie obliczony podatek) pełną odpowiedzialność materialną ponosi nasza firma. Z tego tytułu jesteśmy objęci stosownymi umowami ubezpieczeniowymi od odpowiedzialności cywilnej, które w przypadku powstania takiego błędu pokryją szkodę.
Jednak zastrzegamy, że odpowiadamy za swoje błędy. ARFI nie odpowiada np. za nierzetelne ewidencjonowanie przez klienta sprzedaży, nie wypłacanie pracownikom wynagrodzeń, nie zapłacenie podatków i składek ZUS pomimo otrzymania z naszej strony stosownych informacji itp.

Korzyści wynikające z podjęcia z nami współpracy

Zatrudnienie pracownika
Podjęcie współpracy z ARFI

1. wynagrodzenia zasadnicze;
2. ewentualne premie, nagrody, nadgodziny i dodatki;
3. narzuty na wynagrodzenie (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy);
4. urlop wypoczynkowy (20 / 26 dni);
5. zwolnienie lekarskie (33 dni);
6. obowiązkowe szkolenia BHP;
7. specjalistyczne, kosztowne szkolenia księgowo-finansowe, aby nadążyć nad zmianą przepisów prawnych;
8. wyposażenie stanowiska pracy (meble, sprzęt, oprogramowanie, materiały biurowe);
9. koszty prasy fachowej (prenumerata czasopism, materiałów informacyjnych i pism branżowych);
10. opłacenie kar i grzywien za błędy księgowego.

1. umowna opłata miesięczna,
2. pełna odpowiedzialność materialna,
3. reprezentacja przed US i ZUS,
4. nie chorujemy, nie chodzimy na urlop, pracujemy na własnym sprzęcie i oprogramowaniu.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:
1. Wpis do rejestru sądowego (KRS).
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
3. Zaświadczenie REGON.
4. Dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych).
5. Druki złożone w Urzędzie Skarbowym (forma opodatkowania, inne).